Παροχες

Παροχές

  • Αριθμός Συμμετοχής
  • Σέρβις ποδηλάτων πριν την εκκίνηση
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση δώρων
  • Ομαδική Ασφάλιση
  • Τσάντα Δώρων
  • 3 Σταθμοί Ανεφοδιασμού
  • Αυτοκίνητο ουδέτερου σέρβις
  • Αυτοκίνητο πρώτων βοηθειών
  • Αυτοκίνητο Περισυλλογής (σκούπα)
  • Μεταγωνιστικό πλήρες γεύμα
Advertisement
%d bloggers like this: